تیشان هنرمند ایتالیایی قرن پانزده را که حتما به یاد دارید که در کارهایش شیطنت ها کرده است. این بار تابلوی شهادت سنت لارنس او را با هم میبینیم که تقریبا دو هفته پیش در اوائل خرداد ماه سال جاری بعد از حدود یکسال مرمت تابلو کشف شد.

Titian. The Martyrdom of St. Lawrence. 1548-1559. Oil on canvas. Chiesa dei Gesuiti, Venice, Italy

اگر تابلو را با اندازه اصلی ببنید جزییات جالبی در آن می بینید . لارنس قدیس را می بینید که در مرکز تابلو به دلیل عقاید مسیحی خود توسط حکومت رومی در حال کباب شدن بر روی آتش است. در سمت چپ 3 برده دیده می شود که یکی قدیس را گرفته و یکی در حال دمیدن در آتش و دیگری در حال آوردن هیزم است. در سمت راست یک نفر دیگر با سیخی آهنین که در پهلوی لارنس فرورفته او را بر روی آتش نگه داشته است . سربازی پرچمی را پیروزمندانه بالا برده است. در آن سو تر  نزدیک به آتش و پشت سربازان مردی هراسان دیده می شود و در میان آنها ، مابین آتش و سربازان، کودکی با تاج دیده می شود که همانند روح ایستاده است و گویی چیزی بر آن اثر ندارد.فضای کلی و شعله های آتش و مجسمه ها و سربازان آتش به دست و فضای تیره و وهم آلود اطراف ما را به یاد جهنم می اندازد که البته با کمک نوری سبز از آسمان و مجسمه زنی که بر روی دستانش فرشته ای معلق است در سمت چپ فضا را ملایم تر کرده است. در پشت تابلو هم مردی در بالکن ایستاده است و نظاره گر است.

نشانه هایی که در این تابلو به کار رفته است جالب و قابل تامل است. هراس و دستپاچگی در عوامل حکومت نشان دهنده درماندگی آنها در برابر مردی بی دفاع اما آرام است و حالت پیروزمندانه پرچم ظلم در دستان سرباز جز به ناپایداری آن اشاره نمیکند. در این تصویر مهم نیست که کدام طرف  » درست » میگوید بلکه مهم این است که آنکه مظلوم واقع شده است به هر حال پیروز می شود. کودک تاج به سر ، مجمسمه زن و نور آسمانی ما را به یاد عیسی، مریم و روح القدس می اندازد که البته قابل توجه است زیرا که از حالت مردانه کلیسا که پدر پسر و روح القدس بوده کاسته و نقشی اساسی تر به مریم مقدس داده است. پسرک تاجدار که نماد کلیساست در عین معصومیت خود ترسناک هم است. زیرا که این کودک از خون شهدای خود به قدرت می رسد. در مجموع تابلویی بدون تعصب و آینده نگر است.  اما راز تابلو چیست؟

پرتره تیشان در تابلو مخفی شده بود

تیشان از خود تصویری در تابلو به جای گذاشته است که شبیه به بقیه » سلف- پرتره » های اوست. البته در اینجا مردی با دستار  و ریش بلند دیده می شود. او که با مهارت تصویر خود را در تابلو قرار داده به طوری که گویی دست سنت لاورنس دست اوست چه منظوری داشته است؟ او خود را در نقش چه کسی می دیده است؟