قبل از این در پستهای قدیمی تابلویی از جنگ داریوش و اسکندر در ایسوس را بررسی کردیم و دیدیم که در آن جنگ داریوش سوم از اسکندر شکست میخورد که میتوانید برای دیدن آن اینجا را کلیک کنید.
پس از آن طبق روایات تاریخی داریوش از میدان جنگ متواری میشود اما خیمه های مربوط به زنان به دست لشکر اسکندر میافتد.پس از محاصره ی خیمه ها آنچه که در روایات متفاوت آمده است این است که مادر داریوش به نام» سی سی کامیوز»به هیچ وجه تسلیم نمیشود و با اسکندر میجنگدد اما نهایتا اسیر میشود اما در روایتی دیگر که در تابلوهای زیر آن را خواهیم دید «سی سی کامیوز» به محض آنکه اسکندر به خیمه آنها نزدیک میشود در برابر شاه فاتح زانو میزند و برای اهل خیمه طلب امان میکند و همچنین اسکندر نیز با آنها جوانمردانه رفتار میکند و احترامی را که شایسته آنها است را به جای میاورد.تابلوی زیر اثر دیزیانی نقاش ایتالیایی است که بایستی در سالهای حدود 1750 میلادی تصویر شده باشد.در تابلوی زیر مادر …همسر و 2 دختر داریوش سوم دیده میشود که در سمت چپ تابلو قرار دارد و پیرمردی که از لشکریان اسکندر است در سمت چپ میبینید..اسکندر و سرداران او در سمت راست کاملا واضح هستند.مادر داریوش در این صحنه زانو زده اما اسکندر را میبینید که مهربانانه دستش را برای بلند کردن او از زمین دراز کرده است.
1
Oil on canvas, 135 x 109 cm
Private collection
تصویر زیر نیز از پائولو ورونس میباشد که در قرن 16 میلادی کشیده شده است و همان شخصیت ها حضور دارند..پیرمردی که توصیف آن در تابلوی قبل نیز رفت نامش هفائستین میباشد.
The_Family_of_Darius_before_Alexander_by_Paolo_Veronese_1570

Author : PAOLO VERONESE
Date :1565-70
Technique :Oil on canvas, 236 x 475 cm
Location :National Gallery, London

متاسفانه در این اسارت همسر داریوش جان میسپارد و در تابلوی زیر میبینید که اسکندر برای دلجویی آمده است و همسر داریوش بر روی تخت و مادر او در کنار نوه ی کوچکش در حالی که با دلخوری و بی اعتنایی به اسکندر نگاه میکند تصویر شده است
dari
Oil painting 1785: Death of Darius› Spouse
French Painting Louvre Museum
Artiste : Louis Jeane François Lagrénée (l’Aîné)
منابع:
1)http://www.lib-art.com/artgallery/2855-the-family-of-darius-before-alexand-gaspare-diziani.html
2)http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Family_of_Darius_before_Alexander_by_Paolo_Veronese_1570.jpg
3) http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/paolo-veronese-the-family-of-darius-before-alexander
4) http://www.1st-art-gallery.com/Gaspare-Diziani/The-Family-Of-Darius-Before-Alexander-The-Great.html
5) http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/v/veronese/11/1darius2.html
6) http://www.iranian.com/Pictory/2004/December/dari.html