سمت چپ بدن پذیرا و سمت راست بدن فعال است. به این معنی  که سمت چپ انرژی گیرنده و سمت راست انرژی دهنده است. البته می گویند که این موضوع درباره افراد چپ دست برعکس است. به هر حال به سمت چپ بدن یین و به سمت راست یانگ می گویند.

هر انگشتی به نام یکی از سیاره های منظومه شمسی خوانده می شود هر کدام از  آنها انحصارا دارای ویژگیهای خاص هستند که هر وفردی با قرار دادن حلقه در آن انگشت می تواند آن ویژگی را در درون خود تقویت کند (این موضوع البته  فقط  جهت اطلاع آورده شده و توانایی رد یا تایید آن را ندارم اما مطالب بعدی که مربوط به نماد شناسی است قابل تایید است).

هر حلقه در هر انگشت یک مفهوم عام دارد و یک مفهوم خاص. به طور کلی بیشتر مفاهیم عام مربوط به دست چپ است و متضاد آن مفهوم در دست راست قرار می گیرد.

– حلقه در انگشت  شست چپ نشان دهنده قدرت و پادشاهی.

– حلقه در انگشت اشاره چپ نشان دهنده اعتماد به نفس ، رهبری و جاه طلبی.

– حلقه در انگشت سوم چپ یا وسط تعادل  و مسئولیت پذیری است.

– حلقه در انگشت چهارم چپ نشانه عشق ، خلاقیت ،تعهد و وفاداری  است.

– حلقه در انگشت کوچک چپ نشان دهنده ذکاوت ، هوش و ارتباطات قوی است.

از موارد جالب توجه این است که رسم حلقه  دادن در ازدواج از مراسم کلیسایی مربوط به قرون وسطی است که کشیش انگشت دوم و سوم را به عنوان پدر و پسر تبرک می دهد و انگشت سوم به نام روح القدس حلقه را دریافت می کند. البته این رسم از مراسم ازدواج رومی گرفته شده است که در آن این حلقه نماد تعهد مادام العمر محسوب می شده است.

دیگر اینکه خانواده هایی که نشان رسمی داشتند آن را به صورت نگینی درآورده و بر روی حلقه می گذارند و آن حلقه در انگشت کوچک قرار می گیرد. این نگین در دست بزرگ خاندان قرار می گرفته و نسل به نسل به فرزندان ارشد می رسیده است.

حلقه ازدواج معروفی در دنیا وجود دارد که یک قلب بر روی آن قرار داده اند. در این حلقه اگر قلب رو باشد به معنی دوران نامزدی و اگر قلب درون باشد به معنی دوران بعد از ازدواج است.

از دیگر معانی مدرن این حلقه ها می توان به حلقه ای اشاره کرد که مهندسان کانادایی آن را در انگشت کوچک دست راست خود قرار می دهند ( که البته به صورت نمادین متضاد هوش و ذکاوت می شود). داستان آن از این قرار است که در سال  1900 میلادی در کانادا پلی فلزی فرو ریخت و مهندسان تصمیم گرفتند از فلزهای این پل حلقه هایی بسازند و در انگشت خود قرار بدهند تا یادگاری باشد تا پس از آن محاسبات و اجرای خود را دقیق تر انجام بدهند.

از دیگر معانی حلقه ها در انگشت راست شست ، نشان دهنده همجنسگرایی (مرد یا زن) است.  اما باید دقت کنید که گاهی کسانی که با تیرکمان کار می کنند نیز از این حلقه انگشت شست راست استفاده می کنند و دلیل آن هم کمک به کشیدن کمان است.

ازدیگر حلقه ها در دست راست انگشت اشاره ، مربوط به حلقه های فراماسونری است. این حلقه های نگین هایی دارد که باتوجه به موقعیت فرد در گروه شکل های مختلفی دارد.

چیزی جا مانده؟ اگر جامانده شما اضافه کنید . 😉