این فرسک بسیار زیبا به نام «رهایی سنت پیتر» در سال 1514 به اتمام رسید و برای دیوار های واتیکان و به سفارش پاپ 37 ساله کلیسا با عنوان لئوی دهم تصویر شد.
freeying
The Freeing of St. Peter. 1514. Fresco. Vaticano, Stanza di Eliodoro, Rome
در واقع این نقاشی دارای 3 بخش است که با توجه به وجود یک پنجره بر روی دیوار مورد نظر که به عنوان تابلو قرار است مورد استفاده قرار بگیرد نشان دهنده خلاقیت نقاش برای استفاده از این فضای نامناسب میباشد.
در واقع رافائل با تقسیم کردن موضوع نمایش به 3 قسمت به بهترین وجهی از فضای نامناسب بهره برده است.
در بخش اول که قسمت سمت چپ تابلو میباشد سریاز زره پوش را میبینید که با حالتی هراسان از نگهبان خوابالود میپرسد در آنجا چه میگذرد؟1
و سپس در قسمت میانی دیوار همان تصویر اول وجود دارد که فرشته در حضور سنت پیتر میباشد و در نهایت در قسمت آخر سنت پیتر را میبینید که به همراه فرشته و به اذن خداوند آزاد شده است.
Bbr-Angel
بیش از هرچیز کنتراست چشمگیر فرشته نورانی بسیار جلب توجه میکند و شما در هنگام تماشای تابلو گویی آرامش و موسیقایی حرکت فرشته و سنت پیتر را در میان سرو صدا و دستپاچگی نگهبانان به خوبی حس میکنید.
داستان برگرفته از عهد جدید است…سنت پیتر در شب قبل از محاکمه خود در سلول خوابیده بود.در این زمان فرشته ای ظاهر میشود و سنت پیتر را نجات میدهد .
در واقع آنچه در اثر کلی که در شکل زیر میبینید و ممکن است برای شما گیج کننده باشد این است که حداقل 2 سکانس از 3 سکانس نمایشنامه باید همزمان اتفاق بیافتد.یا دیده شدن همزمان فرشته درون سلول و متوجه شدن نگهبان زره پوش به نور ….یا آزادی سنت پیتر و متوجه شدن نگهبان زره پوش به زندان خالی!
و آنچه گیج کننده است این است که در واقع پله های چلوی سلول در واقع به چه حالتی هستند؟ایا یک ردیف پله سرتاسری و یا 2 ردیف پله داریم واگر 2 ردیف پله داریم چرا نگهبانان در پله های سمت راست هنوز خواب هستند؟
در واقع نکته در اینجاست که که دیوار روبروی سلول توسط نقاش برش زده شده است(1) و ما هنگامی که به سلول و فرشته درخشان نگاه میکنیم گویی او را از پشت دیواری ضخیم اما نامرئی در حال دیدن داخل سلول هستیم .2 ردیف پله هم در 2 طرف این دیوار قرار دارند.
raphael39
توضیحات:برش زدن به نشان دادن مقطعی از تصویر بدون نشان دادن آنچه در جلوی قسمت برش خورده قرار دارد میگویند.همان تعریف برش زدن در پلانهای معماری
سنت پیتر یکی از حواریون عیسی و اولین اسقف شهر رم است