Virginity Oil on Board 22″H x 16″W Vincent Cacciotti

 برای درک تابلو بهتر است ابتدا به اجزای آن با دقت نگاه کنیم. سه دختر جوان که صورت دو تای آنها گل رز و دیگری تهی است و گل رز صورت او بر روی زمین افتاده است. سه حیوان که شامل گوسفند و کلاغ و احتمالا سومی روباه است که دو تای آنها به صورت معلق درون حبابی شناورند و کلاغ بر روی دیوار متروکه ای که تخت خواب دختران را احاطه کرده است به سمت دخترک ایستاده خیره شده است. با توجه به عنوان تابلو اینطور برداشت می شود که دو دختر سمت راستی با توجه به گلی که در صورت دارند هنوز باکره  و دختر ایستاده باکرگی خود را از دست داده است. کلاغ نماد کنجکاوی  یا آمیخته به گناه و نیز دانش و خرد است و در آن طرف گوسفند نماد پیروان دین است که به دنبال چوپان یا پیامبران حرکت می کنند. دختری که باکرگی خود را از دست داده است با دست زدن به حباب کلاغ که مشخص است به تازگی ترکیده شده است و یا به عبارتی دیگر  «دست زدن » به گناه تبدیل به زن شده است. به این معنی که او همانند دو دختر دیگر منتظر این نمانده است که از راه قانونی یا از راه حیله ( البته اگر فرض کنیم که حیوان دوم روباه است- منظور از حیله در اینجا داشتن رابطه جنسی با حفظ باکرگی است) باکرگی خود را از دست بدهد و با ارتکاب گناه به زن تبدیل شده است. از طرفی با نگاهی دقیقتر به حالت گل ها متوجه می شویم که گل مربوط به دخترک گناه کار از همه شادابتر و گل مربوط به دخترکی که نشسته و احتمالا امیدوار است تا کسی باکرگی او را بگیرد کمی پژمرده است و در نهایت گل مربوط به دخترک خوابیده کاملا پلاسیده است. ایستادگی » زن » در برابر دختران البته در تضاد کامل با حالت مغموم بدن او قرار دارد. چون حالتش به جای شادی و آزادی حالت غم دارد. از طرف دیگر دیوارهای خرابه و ترک خورده که نماد باورهای کهنه و قدیمی است که در حال ریزش و برداشته شدن است نیز در تضاد با آسمان تیره و سهمگین پشت سر قرار دارد چرا که انتظار ما را به عنوان اینکه در پس آزادی دنیای روشنی وجود دارد را برآورده نمی کند. در واقع شاید نقاش می خواسته به ما بفهماند که در مجموع خیلی از باورهای ما که باکرگی می تواند نمادی از این باورهای دنیای قدیم باشد نه باعث شادی و رسیدن به خوشبختی می شوند و نه رعایت آنها باعث شادابی روح می شود ( به پژمردگی گل سوم دقت کنید) و شاید تازه شروعی برای ایستادن و حرکت پابه پای کلاغ ها و گوسفندهای ذهنمان ( به همطرازی دختر ایستاده و کلاغ دقت کنید) باشد.

http://www.vincentcacciotti.com/large-multi-view/gallery/229508-4-18588/Painting/Oil/Surrealism.html

Advertisements