جواب رند تبریزی به سیمین بهبهانی و ابراهیم صهبا…برگرفته از سایت ادبیات ایران.مرور
 

 

شعر « آزار » اثر سيمين بهبهاني:
 

 

يا رب مرا ياري بده ، تا سخت آزارش کنم
 

هجرش دهم ، زجرش دهم ، خوارش کنم ، زارش کنم
 

از بوسه هاي آتشين ، وز خنده هاي دلنشين
 

صد شعله در جانش زنم ، صد فتنه در کارش کنم
 

در پيش چشمش ساغري ، گيرم ز دست دلبري
 

از رشک آزارش دهم ، وز غصه بيمارش کنم
 

بندي به پايش افکنم ، گويم خداوندش منم
 

چون بنده در سوداي زر ، کالاي بازارش کنم
 

گويد ميفزا قهر خود ، گويم بخواهم مهر خود
 

گويد که کمتر کن جفا ، گويم که بسيارش کنم
 

هر شامگه در خانه اي ، چابکتر از پروانه اي
 

رقصم بر بيگانه اي ، وز خويش بيزارش کنم
 

چون بينم آن شيداي من ، فارغ شد از احوال من
 

منزل کنم در کوي او ، باشد که ديدارش کنم
 

 

 

——————————————————————————–
 

 

جواب ابراهيم صهبا به سيمين بهبهاني :
 

 

 

 

يارت شوم ، يارت شوم ، هر چند آزارم کني
 

نازت کشم ، نازت کشم ، گر در جهان خوارم کني
 

بر من پسندي گر منم ، دل را نسازم غرق غم
 

باشد شفا بخش دلم ، کز عشق بيمارم کني
 

گر رانيم از کوي خود ، ور باز خواني سوي خود
 

با قهر و مهرت خوشدلم کز عشق بيمارم کني
 

من طاير پر بسته ام ، در کنج غم بنشسته ام
 

من گر قفس بشکسته ام ، تا خود گرفتارم کني
 

من عاشق دلداده ام ، بهر بلا آماده ام
 

يار من دلداده شو ، تا با بلا يارم کني
 

ما را چو کردي امتحان ، ناچار گردي مهربان
 

رحم آخر اي آرام جان ، بر اين دل زارم کني
 

گر حال دشنامم دهي ، روز دگر جانم دهي
 

کامم دهي ، کامم دهي ، الطاف بسيارم کني
 

 

 

 

——————————————————————————–
 

 

جواب سيمين بهبهاني به ابراهيم صهبا :
 

 

 

 

گفتي شفا بخشم تو را ، وز عشق بيمارت کنم
 

يعني به خود دشمن شوم ، با خويشتن يارت کنم؟
 

گفتي که دلدارت شوم ، شمع شب تارت شوم
 

خوابي مبارک ديده اي ، ترسم که بيدارت کنم
 

 

 

 

——————————————————————————–
 

 

جواب ابراهيم صهبا به سيمين بهبهاني:
 

 

 

 

ديگر اگر عريان شوي ، چون شاخه اي لرزان شوي
 

در اشکها غلتان شوي ، ديگر نمي خواهم تو را
 

گر باز هم يارم شوي ، شمع شب تارم شوي
 

شادان ز ديدارم شوي ، ديگر نمي خواهم تو را
 

گر محرم رازم شوي ، بشکسته چون سازم شوي
 

تنها گل نازم شوي ، ديگر نمي خواهم تو را
 

گر باز گردي از خطا ، دنبالم آيي هر کجا
 

اي سنگدل ، اي بي وفا ، ديگر نمي خواهم تو را
 

 

 

 

——————————————————————————–
 

 

جواب رند تبريزي به سيمين بهبهاني و ابراهيم صهبا :
 

 

صهباي من زيباي من ، سيمين تو را دلدار نيست
 

وز شعر او غمگين مشو ، کو در جهان بيدار نيست
 

گر عاشق و دلداده اي ، فارغ شو از عشقي چنين
 

کان يار شهر آشوب تو ، در عالم هشيار نيست
 

صهباي من غمگين مشو ، عشق از سر خود وارهان
 

کاندر سراي بي کسان ، سيمين تو را غمخوار نيست
 

سيمين تو را گويم سخن ، کاتش به دلها مي زني
 

دل را شکستن راحت و زيبنده ي اشعار نيست
 

با عشوه گرداني سخن ، هم فتنه در عالم کني
 

بي پرده مي گويم تو را ، اين خود مگر آزار نيست؟
 

دشمن به جان خود شدي ، کز عشق او لرزان شدي
 

زيرا که عشقي اينچنين ، سوداي هر بازار نيست
 

صهبا بيا ميخانه ام ، گر راند از کوي وصال
 

چون رند تبريزي دلش ، بيگانه ي خمار نيست

 

 سیمین بهبهانی، مهدی اخوان ثالث، ابوالحسن نجفی، محمدعلی سپانلو و شهرزاد سپانلو؛ ایستاده: اسماعیل نوری اعلا؛  نعمت آزرم، حسن پستا،محمود مشرف آزاد تهرانی، ۱۳۵۹

Advertisements