مطلبی که در پی می آید به دنبال معرفی اسپهبد ایرانی «سورنا» در سایت اعتماد نوشته شده است و تصاویر این سردار بزرگ ایرانی در دوره اشکانیان خواهد بود و نیز اطلاعات تکمیلی آن که در بخش نظرات اضافه خواهد شد.

ابتدا  تصویری ازمجسمه  این سردار را می آورم. منبع:

تندیس سورنا

و این هم تصویری  از جنگ «حران» که در آن رومیان از ایرانیان شکست می خورند:

جنگ حران بین پارتیان و رومیان

سپاه ایران در این جنگ 9000 اسب و 1000 ارابه جنگی داشت.گفتنی است این جنگ, دهمین جنگ سرونوشت ساز تاریخ باستان به حساب می آید.

مطالب مربوط به تاریخ را در همان سایت اعتماد می توانید بخوانید اما بحث های مربوط به نماد ها را در بخش نظرات اضافه خواهم کرد.

Advertisements